Zapraszamy do wyjątkowej szkoły, która łączy program gimnazjum i następnie liceum z przygotowaniem do profesjonalnego uprawiania piłki nożnej.

Szkoła działa od 1996 roku i opiera się na ponad 100-letniej tradycji krakowskich klubów piłkarskich - Cracovii i Wisły.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje część sportową oraz dydaktyczną. Część sportowa dotyczy oceny umiejętności piłkarskich i ma charakter testów. Na część dydaktyczną składają się wyniki sprawdzianu i oceny na świadectwie oraz osiągnięcia edukacyjno sportowe. Ocenie podlega też stan zdrowia kandydatów.

Wyniki testu układa się w ranking kandydatów na podstawie, którego określa się przydatność egzaminowanych pod kątem dalszego  szkolenia  sportowego.


Informacji dotyczących rekrutacji do klas hokejowych udziela sekretariat szkoły.


TERMIN UZUPEŁNIAJĄCYCH TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA PIŁKARZY

Testy dla osób, którym nie udało się uczestniczyć we wcześniejszych terminach egzaminów


29.08.2016 do Gimnazjum i Liceum
| od godz. 10.00

 

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w siedzibie szkoły przy ulicy Szablowskiego 1 w Krakowie.

W celu przystąpienia do testów należy złożyć podanie o przyjęcie do szkoły.

WZÓR podania do pobrania

Podanie można złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły, faxem na numer 12 637 69 23 lub przesłać skan na adres: szkola@sms.krakow.pl

 

Przystępując do testów sportowych należy mieć ze sobą:

1. zaświadczenie od lekarza sportowego, że kandydat może uprawiać piłkę nożną

2. strój treningowy + buty na boisko ze sztuczną trawą

3. uiścić jednorazową opłatę egzaminacyjną 120 PLN (w opłacie woda, poczęstunek, koszulka + worek treningowy).
Opłata do uiszczenia przed testem sportowym w sekretariacie.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariatszkoły, tel. (12) 637 69 23


Szkoła Mistrzostwa Sportowego

ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

 

 

Dojazd do szkoły

Dojazd do Szkoły z centrum Krakowa w kierunku Bronowic Małych

- przystanek tramwajowy: Wesele

- przystanek autobusowy: Zarzecze

 Opis prób obowiązujących na egzaminie wstępnym

JEDNOLITY TEST DO GIMNAZJUM I LICEUM


I.  TEST SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ

1. Próba zwinności (bieg zygzakiem - koperta - test INKF)
Próba przeprowadzana jest na kopercie o wymiarach 3 x 5 m. Na sygnał dźwiękowy zawodnik startuje z pozycji wysokiej, stopy za linią startu i pokonuje jak najszybciej 3 razy trasę biegu po kopercie. Start i meta znajdują się w tym samym miejscu.
• Wymiernym kryterium oceny czynności ruchowej w teście jest czas wykonania próby. Próba wykonywana dwa razy, do oceny liczy się lepszy wynik.


 

2. Próba szybkości
Bieg na 5 - 10 - 30 metrów.
• Czas mierzony jest za pomocą fotokomórki.

3. Próba mocy
Skok w dal z miejsca.
• Próba wykonywana jest dwukrotnie z jednominutową przerwą. Zalicza się lepszy wynik z dwóch prób.


II.  TESTY SPRAWNOŚCI SPECJALNEJ

Szybkość i dokładność opanowania podstawowych umiejętności technicznych w teście kompleksowym.
Uczestnik próby winien wykazać się umiejętnościami prowadzenia piłki wewnętrzną i zewnętrzna częścią stopy - w różnych kierunkach , podania i przyjęcia kierunkowego , strzału na małą bramkę ( hokejową ). Próba ta sprawdza opanowanie podstawowych umiejętności piłkarskich , w prostej formie ale nieznanej wcześnie dla zdającego konfiguracji ustawienia. Ma to na celu sprawdzenie zdolności dostosowania się zawodnika do zmiennych warunków jakie spotyka się w trakcie zawodów sportowych. Wymiernym kryterium oceny w teście jest czas wykonania próby. Próba wykonywana dwa razy, do oceny liczy się lepszy wynik.

 

III.  GRY ZADANIOWE

– każdy zawodnik podlega ocenie na podstawie odpowiedniego arkusza obserwacji
– obserwacji dokonuje kadra szkoleniowa SMS Kraków
Kryteria wspomagające ocenę:
• szybkość z piłką
• szybkość startowa indywidualna do piłki, wychodzenia na pozycje, uwalniania się od przeciwnika
• szybkość lokomocyjna indywidualna
• szybkość i trafność podejmowania decyzji
• szybkość grania piłką

 

Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone w terminie zgodnym z wytycznymi Kuratorium Oświaty

 

DOKUMENTY


Gimnazjum

Zgłoszenia kandydatów do gimnazjum przyjmujemy bezpośrednio lub listownie na adres:
Społeczne Gimnazjum Sportowe
ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

Wymagane dokumenty
1. Podanie o przyjęcie do Gimnazjum podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów
2. Życiorys / CV
3. Wynik sprawdzianu i świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
4. Zaświadczenie lekarza sportowego o zdolności do uprawiania sportu - piłki nożnej lub innej dyscypliny kierunkowej
5. Opinia szkoły lub/i klubu sportowego o uczniu
6. 3 zdjęcia
7. Karta zdrowia ucznia

+ KWESTIONARIUSZ OSOBOWYLiceum

Zgłoszenia do liceum przyjmujemy bezpośrednio lub listownie na adres:
Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego
ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

Wymagane dokumenty
1. Podanie o przyjęcie do Liceum
podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów
2. Życiorys / CV
3. Wynik egzaminu gimnazjalnego i świadectwo ukończenia Gimnazjum
4. Zaświadczenie lekarza sportowego o zdolności do uprawiania sportu - piłki nożnej lub innej dyscypliny kierunkowej
5. Opinia szkoły lub/i klubu sportowego o uczniu
6. 3 zdjęcia
7.Karta zdrowia ucznia

+ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY


O przyjęciu do klasy pierwszej gimnazjum i liceum decyduje:

ilość uzyskanych punktów:

- Za wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty / egzaminu gimnazjalnego

- Za osiągnięcia ucznia udokumentowane na świadectwie szkolnym – w tym za oceny z przedmiotów i za inne osiągnięcia.

Udokumentowane na świadectwie szkolnym
osiągnięcia, za które przyznajemy dodatkowe punkty:

a) Za ukończenie szkoły podstawowej / gimnazjum z wyróżnieniem.
b) Za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty punkty otrzymuje:
- finalista konkursu ogólnopolskiego
- zdobywca Mistrzostwa Polski lub uczestnik Mistrzostw Europy
- finalista konkursu wojewódzkiego powołany do Kadry Narodowej Juniorów
- zdobywca medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów
c) Za pozostałe udokumentowane osiągnięcia sportowe

 


W przypadku tej samej ilości punktów o przyjęciu decyduje wynik testów sprawnościowych oraz osiągnięcia sportowe z ostatniego sezonu.

Lista przyjętych i nieprzyjętych uczniów do Szkoły sporządzona przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym ustalonym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.