Zapraszamy do wyjątkowej szkoły, która łączy program gimnazjum i następnie liceum z przygotowaniem do profesjonalnego uprawiania piłki nożnej.

Szkoła działa od 1996 roku i opiera się na ponad 100-letniej tradycji krakowskich klubów piłkarskich - Cracovii i Wisły.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje część sportową oraz dydaktyczną. Część sportowa dotyczy oceny umiejętności piłkarskich i ma charakter testów. Na część dydaktyczną składają się wyniki sprawdzianu i oceny na świadectwie oraz osiągnięcia edukacyjno sportowe. Ocenie podlega też stan zdrowia kandydatów.

Wyniki testu układa się w ranking kandydatów na podstawie, którego określa się przydatność egzaminowanych pod kątem dalszego  szkolenia  sportowego.


| Informacji dotyczących rekrutacji do klas hokejowych oraz dla innych dyscyplin sportowych udziela sekretariat szkoły |

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w siedzibie szkoły przy ulicy Szablowskiego 1 w Krakowie o godz. 10.00. Zbiórka uczestników o godz. 9.30 przy sekretariacie szkoły.

 

W celu przystąpienia do testów należy złożyć podanie o przyjęcie do szkoły.

WZÓR podania do pobrania

Podanie można złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły, faxem na numer 12 637 69 23 lub przesłać skan na adres: szkola@sms.krakow.pl

 

Przystępując do testów sportowych należy mieć ze sobą:

1. zaświadczenie od lekarza sportowego, że kandydat może uprawiać piłkę nożną

2. strój treningowy + buty na boisko ze sztuczną trawą

3. uiścić jednorazową opłatę egzaminacyjną 120 PLN (w opłacie woda, poczęstunek).
Opłata do uiszczenia przed testem sportowym w sekretariacie.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariatszkoły, tel. (12) 637 69 23


Szkoła Mistrzostwa Sportowego

ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

 

 

Dojazd do szkoły

Dojazd do Szkoły z centrum Krakowa w kierunku Bronowic Małych

- przystanek tramwajowy: Wesele

- przystanek autobusowy: Zarzecze

 Opis prób obowiązujących na egzaminie wstępnym

JEDNOLITY TEST DO GIMNAZJUM I LICEUM


TESTY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ

1. Próba zwinności (bieg zygzakiem - koperta - test INKF)
Próba przeprowadzana jest na kopercie o wymiarach 3 x 5 m. Na sygnał dźwiękowy zawodnik startuje z pozycji wysokiej, stopy za linią startu i pokonuje jak najszybciej 3 razy trasę biegu po kopercie. Start i meta znajdują się w tym samym miejscu.
• Wymiernym kryterium oceny czynności ruchowej w teście jest czas wykonania próby. Próba wykonywana dwa razy, do oceny liczy się lepszy wynik.


Kliknij obrazek aby powiększyć

2. Próba szybkości
Bieg na 5 - 10 - 30 metrów.
• Czas mierzony jest za pomocą fotokomórki.

3. Próba mocy
Skok na macie z zamachem ramion i bez zamachu ramion | Counter Movement Jump (CMJ)
• Próba wykonywana jest dwukrotnie z jednominutową przerwą. Zalicza się lepszy wynik z dwóch prób.

 


TESTY SPRAWNOŚCI SPECJALNEJ

1. Prowadzenie piłki
Szybkość i dokładność opanowania podstawowych umiejętności technicznych w teście kompleksowym.
Uczestnik próby winien wykazać się umiejętnościami prowadzenia piłki w różnych kierunkach.

Próba ta sprawdza opanowanie podstawowych umiejętności piłkarskich, w prostej formie. Ma to na celu sprawdzenie zdolności dostosowania się zawodnika do zmiennych warunków jakie spotyka się w trakcie zawodów sportowych. Wymiernym kryterium oceny w teście jest czas wykonania próby. Próba wykonywana dwa razy, do oceny liczy się lepszy wynik.


Kliknij obrazek aby powiększyć

2. Podania i przyjęcia w rombie
Test ten ma na celu ocenę umiejętności podania i przyjęcia piłki w dwóch kontaktach w sytuacjach występujących w rywalizacji sportowej
.

Kliknij obrazek aby powiększyć

3. Gry zadaniowe
– każdy zawodnik podlega ocenie na podstawie odpowiedniego arkusza obserwacji
– obserwacji dokonuje kadra szkoleniowa SMS Kraków
Kryteria wspomagające ocenę:
• szybkość z piłką
• szybkość startowa indywidualna do piłki, wychodzenia na pozycje, uwalniania się od przeciwnika
• szybkość lokomocyjna indywidualna
• szybkość i trafność podejmowania decyzji
• szybkość grania piłką

Kliknij obrazek aby powiększyć

 

Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone w terminie zgodnym z wytycznymi Kuratorium Oświaty

 

DOKUMENTY


Gimnazjum

Zgłoszenia kandydatów do gimnazjum przyjmujemy bezpośrednio lub listownie na adres:
Społeczne Gimnazjum Sportowe
ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

Wymagane dokumenty
1. Podanie o przyjęcie do Gimnazjum podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów
2. Życiorys / CV
3. Wynik sprawdzianu i świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
4. Zaświadczenie lekarza sportowego o zdolności do uprawiania sportu - piłki nożnej lub innej dyscypliny kierunkowej
5. Opinia szkoły lub/i klubu sportowego o uczniu
6. 3 zdjęcia
7. Karta zdrowia ucznia

+ KWESTIONARIUSZ OSOBOWYLiceum

Zgłoszenia do liceum przyjmujemy bezpośrednio lub listownie na adres:
Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego
ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

Wymagane dokumenty
1. Podanie o przyjęcie do Liceum
podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów
2. Życiorys / CV
3. Wynik egzaminu gimnazjalnego i świadectwo ukończenia Gimnazjum
4. Zaświadczenie lekarza sportowego o zdolności do uprawiania sportu - piłki nożnej lub innej dyscypliny kierunkowej
5. Opinia szkoły lub/i klubu sportowego o uczniu
6. 3 zdjęcia
7.Karta zdrowia ucznia

+ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY


O przyjęciu do klasy pierwszej gimnazjum i liceum decyduje:

ilość uzyskanych punktów:

- Za wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty / egzaminu gimnazjalnego

- Za osiągnięcia ucznia udokumentowane na świadectwie szkolnym – w tym za oceny z przedmiotów i za inne osiągnięcia.

Udokumentowane na świadectwie szkolnym
osiągnięcia, za które przyznajemy dodatkowe punkty:

a) Za ukończenie szkoły podstawowej / gimnazjum z wyróżnieniem.
b) Za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty punkty otrzymuje:
- finalista konkursu ogólnopolskiego
- zdobywca Mistrzostwa Polski lub uczestnik Mistrzostw Europy
- finalista konkursu wojewódzkiego powołany do Kadry Narodowej Juniorów
- zdobywca medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów
c) Za pozostałe udokumentowane osiągnięcia sportowe

 


W przypadku tej samej ilości punktów o przyjęciu decyduje wynik testów sprawnościowych oraz osiągnięcia sportowe z ostatniego sezonu.

Lista przyjętych i nieprzyjętych uczniów do Szkoły sporządzona przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym ustalonym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.